Image
This image for Image Layouts addon

Introducing
IMAGE LAYOUTS ADDON

1. Chính sách sử dụng:

- Khi sử dụng dịch vụ tại Blue Sea Helmet mua hàng trực tiếp, bạn được hiểu là đồng ý với điều khoản và điều do Blue Sea Helmet quy định.

- Blue Sea Helmet có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ điều kiện sử dụng. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang website mà không cần thông báo trước.

- Quý khách có trách nhiệm xem lại những Chính sách và quy định chung mới nhất vào mỗi lần đặt hàng. Khi Quý khách tiếp tục sử dụng website có nghĩa là Quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Learn More